Návštěvní řád Horáckého zimního stadionu


Obecná ustanovení

1.      Tento návštěvní řád je závazná směrnice vyhlášená společností HC Dukla Jihlava, s.r.o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČ: 25514750 (dále též „HC Dukla“) a statutárním městem Jihlava, majitelem Horáckého zimního stadionu (dále též „HZS“).

2.      Návštěvní řád určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků HZS vstupujících do areálu HZS a používajících zařízení HZS. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou na HZS vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

3.      Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob (zejména jejich zdraví) na HZS a majetku HZS a dále zajištění nerušeného průběhu všech akcí, které se budou na HZS uskutečňovat. Za účelem zajištění bezpečnosti osob a majetku v prostorách HZS je rovněž instalován kamerový systém.

Vstup a pobyt na HZS

1.      Ke vstupu a pobytu na HZS jsou oprávněny pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, nebo osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každý návštěvník je při vstupu do HZS povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz. Každá osoba uvnitř HZS má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i Policie ČR prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, je povinen opustit HZS nebo bude z HZS pořadatelskou službou vyveden. Při opuštění HZS ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

2.      Osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových látek nebudou do prostor HZS vpuštěny. Dále nebudou do prostor HZS vpuštěny osoby, které mají v úmyslu vnést do prostor HZS předměty zakázané tímto návštěvním řádem, nebo mají maskovanou tvář (kuklou, šátkem, čepicí a jinou pokrývkou). Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i Policie ČR jsou oprávněni prohlédnout - a to i při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. V případě odmítnutí prohlídky nebude podezřelá osoba do prostor HZS vpuštěna.

3.      Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném HC Dukla pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i Policie ČR zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

4.      Pořadatel má právo požadovat po návštěvníkovi, aby se při vstupu do prostor HZS legitimoval, a údaje takto zjištěné systematicky využívat v případech porušení návštěvního řádu.

5.      Návštěvníci haly jsou povinni při svém pobytu v hale respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru haly bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden bez nároku na vrácení vstupného. Provozovatel prostřednictvím pořadatelské či bezpečnostní služby sepíše o porušení návštěvního řádu záznam. V případě, že se návštěvník opakovaně dopustí jednání v rozporu s tímto návštěvním řádem a v důsledku toho nebude opakovaně (nejméně dvakrát) vpuštěn na akci nebo bude předčasně ukončena jeho účast na akci v hale pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, provozovatel může vyslovit takovému návštěvníkovi zákaz vstupu do haly na akce pořádané provozovatelem haly, případně zneplatnit návštěvníkovi permanentní vstupenku. V takovémto případě jde o rozhodnutí provozovatele.

Zákazy

1.      Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru HZS zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy a účelu:

 

a)      zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které lze jako zbraně použít,

b)      spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,

c)      láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

d)      ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,

e)      tyče pro vlajky či transparenty, laserová ukazovátka,

f)       mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

g)      alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,

h)      zvířata,

i)        objemné nebo neskladné věci, včetně kufrů, velkých tašek a batohů,

j)        rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál.

 

2.      Dále je návštěvníkům zakázáno :

 

a)      vstupovat do prostor HZS po požití alkoholu nebo jiných návykových látek,

b)      vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),

c)      využívat k sezení nebo stání úniková schodiště nebo jiným způsobem vytvářet překážku ve vchodu, u východu nebo na únikových schodištích HZS,

d)      házet předměty na hrací plochu nebo do prostor pro návštěvníky,

e)      zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj nebo světlice v prostoru HZS, kouřit ve vnitřních prostorách HZS a to vč. elektronických cigaret,

f)       vyslovovat rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,

g)      zakrývat si obličej, zejména kuklami, čepicemi a jinými pokrývkami, které znemožňují identifikaci návštěvníka,

h)      lézt či přelézat stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy,

i)        ničit zařízení a vybavení HZS, popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,

j)        konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat prostory HZS odhazováním věcí,

k)      způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy průběhu sportovní akce,

l)        překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.

 

Pořadatelská služba

1.        Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě.

2.        Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení.

3.        Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k zajištění nerušeného průběhu sportovní akce. Pořadatelská služba nebo bezpečnostní služba je oprávněna bez nároku na vrácení vstupného vyvést z HZS návštěvníka HZS, který hrubým způsobem porušuje tento návštěvní řád. Návštěvník bere na vědomí, že v případě neuposlechnutí pokynu pořadatelské služby k opuštění HZS, bude z HZS vyveden nebo umístěn do prostor označených pořadatelskou službou, kde vyčká příchodu Policie ČR.

4.        Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.

Odpovědnost za škody

1.      Úrazy a škody vzniklé v průběhu sportovního utkání má poškozený návštěvník povinnost neprodleně po jejich vzniku nahlásit pořadatelské službě HZS.

2.      Při pobytu v zařízení je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.

Účinnost

Tento Návštěvní řád HZS je účinný od 1.9.2017.

HC Dukla Jihlava, s.r.o.


Návštěvní řád ke stažení zde.